Statut Stowarzyszenia Drukuj

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGóLNE

1.    Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Gdynia SOS” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2.    Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji celów statutowych.      

        Siedzibą stowarzyszenia jest lokal mieszczący się przy ul. Wincentego Pola 11, 81-433 Gdynia. 

        Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3.     Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4.     Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

5.     Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6.     Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

7.     Celem Stowarzyszenia jest przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie miasta Gdyni. Stowarzyszenie działa na rzecz mieszkańców miasta Gdyni. Wspomaga rozwój społeczności lokalnej miasta Gdyni, w zakresie: ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury oraz historii miasta, ochrony przestrzeni i krajobrazu oraz zrównoważonego rozwoju miasta a także wspomaga mieszkańców zaniepokojonych powolną likwidacją terenów zielonych w mieście.

8.     Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a)     wydawanie lokalnej prasy,

b)     organizowanie spotkań z mieszkańcami,

c)     organizację środków wyrażania niezależnej opinii.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

9.     Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

10.  Stowarzyszenie posiada członków:

a)      zwyczajnych,

b)     wspierających,

11.  Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a)      złoży deklarację członkowską na piśmie,

b)     przedstawi pozytywną opinię pięciu członków Stowarzyszenia.

12.  Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

13.  Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

14.  Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

15.  Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)     korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c)      udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d)     zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

16.  Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)      brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)     przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)      regularnego opłacania składek.

17.  Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

18.  Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

19.  Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)      pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)     wykluczenia przez Zarząd:

·        z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

·        z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

·        z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

·        na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c)     utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)     śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

20.  Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

21.  Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zgromadzenie Członków,

b)     Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna.

22.  Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów

23.  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

24.  Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)     z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

25.  Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane co najmniej raz na dwa lata, a także stosownie do potrzeb, przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

26.  Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

27.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)     uchwalania zmian statutu,

c)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)     udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)      rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)      uchwalanie budżetu,

g)     uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

i)       rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

j)       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

k)     podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

l)       podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

28.  Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

29.  Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

30.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

31.  Do kompetencji Zarządu należą:

a)      realizacja celów Stowarzyszenia,

b)     wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c)      sporządzanie planów pracy i budżetu,

d)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e)      wnioskowanie o podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. W szczególności podpisywanie pism interwencyjnych jak i występowanie w nich na zewnątrz w imieniu Stowarzyszenia leży w kompetencjach prezesa lub jednego z wiceprezesów. Nie dotyczy to spraw majątkowych gdzie reguluje to rozdział V punkt 40 niniejszego statutu.

g)     zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h)     przyjmowanie i skreślanie członków.

32.  Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

33.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

34.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrolowanie działalności Zarządu,

b)     składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c)      prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d)     składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
· żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności stowarzyszenia,
· żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze stowarzyszeniem.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
· pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
· być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
· otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

35.  W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, przez wybór przez Walne Zgromadzenie.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

36.  Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)      ze składek członkowskich,

b)     darowizn, spadków, zapisów,

c)      dotacji i ofiarności publicznej.

37.  Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

38.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

39.  Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

40.  Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa Zarządu. Zakazuje się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi". Zakazuje się przekazywania majątku organizacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. Zakazuje się wykorzystywania majątku organizacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji. Zakazuje się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

41.  Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

42.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

43. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

Zmieniony ( 02.11.2017. )